quinta-feira, 2 de fevereiro de 2012

Ambiente: condena a perpetuidade. ENCE: indulto lexislativo


A enmenda á totalidade á política ambiental que anunciou o ministro Arias Cañete na súa primeira comparecencia parlamentar permite adiviñar un futuro rico en estragos e curto na defensa dos recursos naturais e nun crecemento sustentable.
Sen panos quentes avanzou unha política ambiental claramente sometida ás consideracións económicas.  Para iso estorban os límites que establece a Lei de Costas ao urbanismo desenfreado ou implantación de certas actividades no litoral, a obriga de restaurar os danos ambientais que se lle impuña aos promotores por parte da Lei de Responsabilidade Medioambiental mediante a suscripción dun seguro, ou o cumprimento dos límites de emisión atmosférica que asigna o Protocolo de Kioto á industria.  Todas elas serán reformadas.  Pouco máis se podía agardar dun ministro que afirmou descoñecer todo sobre o ambiente que quedaba baixo a súa dirección e que viña avalado por unha rica carteira de intereses no sector petroleiro e nas aseguradoras que tanto loitaron contra a aprobación da normativa europea de responsabilidade medioambiental.
O paso ao dominio público de toda a franxa litoral e das augas continentais e soterráneas que se operara polas leis de Costas e Augas garantindo o desfrute por toda a cidadanía e protexéndoos dos ataques mediante un conxunto de medidas de protección, ten os días contados para "por en valor" a costa e favorecer o uso de "augas excedentarias" nunha agricultura insostible que ademáis destrue espazos naturais protexidos como as Táboas de Daimiel.  Tampouco van durar as medidas de control do ambiente atmosférico que impuñan o Protocolo de Kioto e a Lei de Calidade do Ar.  Co fácil que sería cambiar de lugar as estacións medidoras como fai Ana Botella con probados resultados na "redución da contaminación"...E postos a poñerllo fácil aos emprendedores, para que facerlles pagar os danos que ocasionen ao medio no caso de que teñan un accidente se podemos pagar todos?.  A lóxica do rescate bancario é xusto que se aplique a outras actividades. Ou eses pesos que nos quedan no peto non estamos dispostos a gastalos en restaurar o ambiente?.
ENCE está de noraboa. Os resquicios legais que pretendeu usar para manter a súa actividade na ría de Pontevedra máis alá de 2018 ,cando caducaba a súa concesión, van abrirse con toda intensidade segundo os anuncios do ministro. Ademáis de alongar o periodo de uso privativo da costa coas concesións despois de 2018, apúntase unha reforma da lei que inclue a "recuperación de terrenos degradados para el desarrollo de actividades económicas"  e o fomento da "desafectación de espacios del dominio público que ya no requieren una protección especial por haber perdido sus características naturales".  O chollo definitivo. Primeiro unha concesión usada a mantenta para degradar a costa e despois, como xa perdeu as súas características naturais, o interesado indícalle á Administración que iso xa non é nin costa nin farrapos de gaita. tramítase a desafectación do dominio público e xa pode pasar a mans privadas.
Con presa e sen pausa o ministerio ponse ao servizo dos poderosos.  Os espazos naturais están moi ben...para facer churrascadas ou facer bonito en frente dunha urbanización de luxo con praia privada.

Sem comentários:

Enviar um comentário

O teu parecer