domingo, 29 de março de 2015

NON HAI PIOR CEGO QUE O QUE NON QUERE VER

TRES IDEAS SOBRE A SENTENZA DO TRIBUNAL SUPREMO DE 11 DE MARZO DE 2015 SOBRE O DECRETO DE PLURILINGÜISMO

1. Os maxistrados do Tribunal Supremo non teñen, ou non queren ter, nin idea da posición no ordenamento xurídico dos tratados internacionais como a Carta Europea de Linguas Rexionais e Minoritarias nin dos compromisos que adquiriu o Reino de España coa súa ratificación. Pobrísima argumentación e formación impropia de quen está no cumio do sistema xudicial.
2. O TS lembra que están anulados os artigos 5.2 y 12.3 do Decreto e que a Xunta non pode abdicar da programación educativa que lle corresponde en exclusiva (facendo a consulta de infantil), nin permitir que os alumnos escollan a lingua na que se expresan porque iría en contra do uso progresivo da lingua.
3. O TS fai exactamente o contrario ao que fixo en relación co catalán no ensino. No caso do galego establece que non vai meterse a valorar se a proporción de galego no ensino é suficiente ou non porque iso correspóndelle á administración educativa e non aos xuices. Di, iso si, que se a Xunta "estimase la existencia de un déficit en ese proceso de normalización en detrimento de la lengua propia de la Comunidad Autónoma, se debería otorgar a ésta un trato diferenciado sobre el castellano en una proporción razonable”. Tócaríalle á Xunta, por tanto, avaliar e adoptar medidas para o que, atención, o TS recorda que hai unha previsión no Decreto (disposición adicional 5ª) para o facer. 
No caso do catalán o TS decidiu meterse en fariña e entrou a valorar os datos de normalización existentes establecendo, sen deixar que o fixera a Generalitat, que xa se acadara un nivel suficiente de normalización e por iso ordeou que determinados escolares poideran exixir a escolarización en castelán. A asepsia co galego transfórmase en combatividade co catalán. Nos dous casos gaña o castelán, como non podía ser doutro xeito.

O QUE IGNORARON AS MENSAXES TRUNFANTES DA XUNTA DA SENTENZA DO TS

1."Prueba de ello es que han anulado dos preceptos de aquella disposición (los artículos 5.2 y 12.3) al acoger la impugnación de la recurrente, por entender que con la regulación que contienen “se produce una abdicación de la potestad de programación general de la enseñanza que corresponde en exclusiva a la Administración educativa”  (al someter a votación entre los padres el uso de la lengua) y al considerar, respecto de la libertad que se otorga a los alumnos para optar por la lengua oficial de preferencia, que se vulnera la ley “por resultar contraria al fomento del uso progresivo del idioma”
2. “corresponde a la autoridad educativa autonómica determinar la proporción que corresponde a cada una de las lenguas cooficiales como lengua vehicular en la enseñanza, de modo que si creyese que el objetivo de normalización lingüística estuviera ya conseguido, ambas lenguas cooficiales deberían ser vehiculares en la misma proporción, y si, por el contrario, se estimase la existencia de un déficit en ese proceso de normalización en detrimento de la lengua propia de la Comunidad Autónoma, se debería otorgar a ésta un trato diferenciado sobre el castellano en una proporción razonable” 
3. "porque prevé también expresamente (Disposición Adicional Quinta) una evaluación de resultados, de periodicidad anual, por parte de la Consellería competente en relación “con los resultados derivados de la aplicación de este Real Decreto”, a efectos de “desarrollar cuantas disposiciones fueran precisas para el mejor cumplimiento y adaptación a sus objetivos con el fin de que pueda acercarse gradualmente al marco de una enseñanza plurilingüe y a la plena aplicación de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias”.

A IGNORANCIA DA LEI SI QUE EXIME DO SEU CUMPRIMENTO... SE ES MAXISTRADO DO TRIBUNAL SUPREMO 
(en negriña o texto da sentenza, en azul a Carta Europea de Linguas Rexionais e minoritarias e os informes de seguemento do Comité de Expertos que prevé este tratado internacional)

4. "Pero de tal circunstancia no se sigue en modo alguno que las previstas en el Decreto impugnado infrinjan las exigencias, postulados o directrices establecidos en la Carta Europea: la lengua propia de la Comunidad no solo está presente en la enseñanza en una parte sustancial de las asignaturas" (STS)

Os apartados ratificados do artigo 8 da Carta polo Reino de España non son unha parte substancial en galego senon a inmersión lingüística en galego:

Carta Europea de Linguas Rexionais ou Minoritarias (apartados ratificados en ensino infantil, primario, secundario e FP)
Art. 8. i) prever una educación preescolar garantizada en las lenguas regionales o minoritarias correspondientes; o 
i) prever una enseñanza primaria garantizada en las lenguas regionales o minoritarias correspondientes;
i) prever una enseñanza secundaria garantizada en las lenguas regionales o minoritarias correspondientes;
i) prever una enseñanza técnica y profesional garantizada en las lenguas regionales o minoritarias correspondientes; 

5." sin que ni siquiera pueda afirmarse que los dictámenes emitidos en relación con Galicia hagan referencia a incumplimientos específicos, por parte de las autoridades educativas de la Comunidad, de los postulados, principios o deberes que la propia Carta europea establece" (STS).

874. Con independencia de la incertidumbre que predomina con respecto a la práctica que se sigue en la enseñanza preescolar y primaria, que consiste en utilizar la lengua predominante entre los alumnos, el Comité de Expertos considera que, según la información de que dispone, el modelo educativo actual no alcanza el nivel exigido por los compromisos específicos contraídos por España, que suponen que la enseñanza o una parte fundamental del programa escolar se impartan esencialmente en gallego, y no sólo unas pocas asignaturas. El sistema educativo establecido actualmente en Galicia corresponde a la obligación menos importante contenida en el pár. 1.a/b/c del artículo 8 (por lo tanto, las obligaciones contenidas en los párs. 1.a.ii, 1.b.ii y 1.c.ii del artículo 8). Asimismo, el Comité de Expertos recibió quejas, durante su visita “en el lugar”, acerca de que el gallego es raramente una lengua de enseñanza, que muchas escuelas primarias y secundarias no enseñan todas las materias que deberían impartirse normalmente en gallego, y que en muchos centros educativos no se dispone de libros de texto en gallego. Por último, parece que el gallego no está presente fuera de las clases.
875. A la luz de los compromisos específicos contraídos por España, es decir, el más importante en virtud del artículo 8 de la Carta, el Comité de Expertos considera que éstos no se cumplen.

El Comité de Expertos alienta a las autoridades competentes a establecer modelos educativos esencialmente en gallego para la enseñanza preescolar, primaria y secundaria, de conformidad con los compromisos específicos contraídos en estos ámbitos. 
(1º Informe do Comité de Expertos, 2005, http://www.coe.int/t/dg4/education/minlang/Report/EvaluationReports/SpainECRML1_es.pdf, p.148)


2º Informe do Comité de expertos, 2008,http://www.coe.int/t/dg4/education/minlang/Report/EvaluationReports/SpainECRML2_es.pdf, p.128

3º Informe do Comité de expertos, 2011, http://www.coe.int/t/dg4/education/minlang/Report/EvaluationReports/SpainECRML3_fr.pdf, p. 121

Sem comentários:

Enviar um comentário

O teu parecer